DATOVÁ PLATFORMA

Koncept Smart Cities pro města 21. století představuje nejen inovativní řešení pro běžný život občanů a návštěvníků, která jim přinesou vyšší komfort, ale v konečném důsledku jde i o ekonomický a rozvojový přínos pro město samotné. A v této oblasti jsou jedním z hlavních pilířů data jako obraz života ve městě. Vznik, sběr, vyhodnocování, řízení a vizualizace dat jsou jedním z klíčových podkladů pro efektivní řízení moderního města.

Připravovaná datová platforma zohlední historický i aktuální stav města z pohledu dat a v budoucnu bez omezení skrze svá rozhraní integruje stále novější datové zdroje.

Platforma tedy zajistí možnost propojení co největšího počtu městských aplikací a dat a pomůže pracovat i s daty, která měla do této doby pouze malé využití kvůli nejrůznějším technickým nebo právním omezením. Bude vycházet především z konceptu otevřenosti a inteligence a umožní práci s velkými objemy dat, které jsou přenášeny ze stávajících i nových datových zdrojů města.

Jedním z cílů datové platformy je otevřenost infrastruktury dat, která bude poskytovat předem definovaná veřejná data a umožní je volně kombinovat tak, aby město   získávalo přínos v ekonomické, strategické a koncepční oblasti.

Přínosy jednotné datové platformy:

  • efektivní řízení klíčových oblastí v infrastruktuře města
  • zvýšení komfortu obyvatel a návštěvníků
  • úspora nákladů

Pracovní skupina nyní připravuje podklady pro rozhodnutí Komise Rady hl.m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart Cities v hl.m. Praze.