VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Hlavní město Praha je jediným akcionářem společnosti Operátor ICT, a.s. a smluvní vztahy mezi těmito subjekty tak spadají pod režim tzv. vertikální spolupráce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v z.p.p. (dále jen „ZZVZ“). Uzavírání těchto smluvních vztahů se řídí interními předpisy hlavního města Prahy. Společnost Operátor ICT, a.s. tak i vůči svým dodavatelům vystupuje jako veřejný zadavatel a tudíž veškeré veřejné zakázky, spadající svou předpokládanou hodnotou pod režim ZZVZ, administruje maximálně transparentně v některém z druhů zadávacích řízení dle ZZVZ. Pro účely administrace veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim ZZVZ uplatňuje Operátor ICT, a.s. vlastní interní předpisy.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Operátor ICT, a.s.
IČO: 02795281

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat vz@operatorict.cz.

Výzva dodavatelům

Sdružení společností Operátor ICT, a.s., IČO: 02795281, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, a Technologie hlavního města Prahy, a.s., IČO: 25672541, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 („Sdružení dodavatelů“) pro realizaci společného projektu vývoje a dodávky zákaznického řešení v oblasti evidence, pasportizace a správy životního cyklu telematických a ICT zařízení hledá technologického partnera, který by poskytl své aplikační know-how a odborné lidské zdroje v oblasti vývoje software, analýzy a programování. Technologický partner bude poddodavatelem, nebo členem Sdružení dodavatelů ve vedlejší roli účastníka sdružení.

Sdružení dodavatelů za účelem výběru vhodného technologického partnera a za účelem spolupráce při podání budoucí nabídky vyhlásilo tento předběžný tržní průzkum, který je dále dostupný na profilu zadavatele na https://zakazky.operatorict.cz/contract_display_147.html.